Kategori

Weekly News

1 Radiatorer
Hur man väljer bimetalliska radiatorer av uppvärmning: tekniska egenskaper + analys av alla fördelar och nackdelar
2 Radiatorer
Fördelar och designegenskaper hos en tegelugn med vattenkrets
3 Pannor
Hur man lägger en öppen spis ur tegelstenar
4 Eldstäder
Instruktioner för hur man gör en panna "Stropuva" med egna händer
Huvud / Pannor

Anslutningsdiagram över plattvärmeväxlare


Här kan du ta reda på vilka anslutningsdiagrammer av plattvärmeväxlare till kommunikationsnät. Fördelarna och nackdelarna med varje metod, deras huvudsakliga tekniska parametrar beskrivs.

Anslutningen av plattvärmeväxlare kan utföras i enlighet med tre huvudscheman: parallell, tvåstegs blandad, tvåstegsföljd.

SP 41-101-95 "Design av värmepunkter" (avsnitt 3.14) anger att det är nödvändigt att välja anslutningsschema, baserat på hur maximal värmeflöde till varmvattenförsörjningen (Qh max) och maxflödet till uppvärmning (Qo max) är relaterat.

Anslutningssystemet väljs i ett steg.

Applicera ett tvåstegs kopplingsschema.

Ytterligare anslutningsdiagram diskuteras mer detaljerat.

1. Parallell anslutning:

Legend: 1 - plattvärmeväxlare; 2 - Direkt temperaturregulator: 2,1 - ventil; 2,2 - termostatisk element; 3 - Varmcirkulationspump; 4 - varmvattenmätare; 5 - elektrisk kontakt tryckmätare (skydd mot "torr körning")

Vid användning av denna metod är det obligatoriskt att använda en temperaturregulator.

Fördelarna med systemet är att det är det enklaste och billigare i jämförelse med andra, kompakta. Den största nackdelen: minskad effektivitet på grund av att det inte finns någon uppvärmning av kallt vatten.

2. Tvåstegs blandningsdiagram:

Legend: 1 - plattvärmeväxlare; 2 - Direkt temperaturregulator: 2,1 - ventil; 2,2 - termostatisk element; 3 - Varmcirkulationspump; 4 - varmvattenmätare; 5 - elektrisk kontakt tryckmätare (skydd mot "torr körning")

I detta fall är det också nödvändigt att använda en temperaturregulator.

Den största fördelen med denna metod är dess effektivitet: den använder returvattens värme.

En signifikant nackdel: den höga kostnaden (två gånger jämfört med det parallella systemet). Även i detta fall kommer valet av värmeväxlare att ha sina egna detaljer.

Det finns ett sätt att minska kostnaden för anslutningsordningen. Det ligger i att de använder ett monoblock som kombinerar båda stegen:

Legend: 1 - plattvärmeväxlare; 2 - Direkt temperaturregulator: 2,1 - ventil; 2,2 - termostatisk element; 3 - Varmcirkulationspump; 4 - varmvattenmätare; 5 - elektrisk kontakt tryckmätare (skydd mot "torr körning")

Positiva egenskaper: ekonomi och kompaktitet. Negativa egenskaper: kostnaden är högre än den för parallellen.

3. Tvåstegs serieanslutning.

Legend: 1 - plattvärmeväxlare; 2 - Direkt temperaturregulator: 2,1 - ventil; 2,2 - termostatisk element; 3 - Varmcirkulationspump; 4 - varmvattenmätare; 5 - elektrisk kontakt tryckmätare (skydd mot "torr körning")

Var noga med att ha en temperaturregulator.

Bly fördel: värmeenergin i returvattenflödet används. Nackdelar: kostnaden är dubbelt så hög som för parallellmetoden. Valet av värmeväxlare är också begränsat.

Du kan sänka kostnaden genom att använda ett monoblock:

Legend: 1 - plattvärmeväxlare; 2 - Direkt temperaturregulator: 2,1 - ventil; 2,2 - termostatisk element; 3 - Varmcirkulationspump; 4 - varmvattenmätare; 5 - elektrisk kontakt tryckmätare (skydd mot "torr körning").

Denna metod är bra genom att det finns en fördelaktig användning av returvattnet, liksom det faktum att kretsen är kompakt.

Nackdelar: kostnaden är något högre än vid parallellkoppling, det finns speciella krav för valet av värmeväxlare.

Plattvärmeväxlare för varmt vatten

Att tillhandahålla en varmvattenförsörjning i ett hus eller en lägenhet kan göras på många sätt och direkt uppvärmning, till exempel en rak elvärmare eller en panna, är inte det mest effektiva sättet. Varmvattenplattvärmeväxlaren har visat sig i enkelhet och tillförlitlighet. Om det finns en värmekälla, såsom autonom uppvärmning eller till och med centraliserad, är det ganska rimligt att ta värme från vattnet för att värma vattnet utan att spendera dyr el för dessa ändamål.

Enhet och driftsprincip

Plattvärmeväxlaren (PTE) möjliggör överföring av värme från det uppvärmda kylmediet till den kalla, medan de inte blandas, släpper loss de två kretsarna mellan dem. Värmebäraren kan vara ånga, vatten eller olja. Vid varmvattenförsörjning är värmekällan ofta värmebärarens värmebärare, och det uppvärmda mediet är kallt vatten.

Strukturellt är värmeväxlaren en grupp av korrugerade plattor monterade parallellt med varandra. Mellan dem bildas kanaler, genom vilka kylmediet och det uppvärmda mediet flyter, dessutom växlar de mellan skikt i skikt utan att blandas. På grund av växlingen av skikt genom vilka vätskorna i båda kretsarna strömmar ökar värmeutbytesområdet.

System för drift av värmeväxlaren

Skålens skurning utförs i form av vågor och är dessutom orienterade så att kanalerna i en krets är belägna i en vinkel mot kanalerna i den andra kretsen.

Anslutningen av ingångarna och utgångarna görs så att vätskorna strömmar mot varandra.

Plattans yta och material väljs utifrån den önskade effekten av värmeväxling, typ av kylvätska. I särskilt effektiva och välutvecklade värmeväxlare formas ytan för att excitera turbulens nära plattans yta, vilket ökar värmeöverföringen utan att skapa starkt motstånd mot den totala strömmen.

Värmeväxlaren slås på mellan två kretsar:

 1. Konsekvent med värmesystemet eller parallellt med närvaron av reglerventiler.
 2. Till ingången från kallvattenförsörjningen och tillgång till konsumenten av varmt vatten.

Kallt vatten, som strömmar genom värmeväxlaren, upphettas genom värme från värmesystemet till önskad temperatur och matas till konsumentens kran.

Plattvärmeväxlarens huvudegenskaper:

 • Kraft, W;
 • Kylvätskans maximala temperatur, ° C;
 • Kapacitet, produktivitet, liter / timme;
 • Hydraulisk motståndskoefficient.

Kapaciteten beror på det totala värmeväxlingsområdet, temperaturskillnaden i båda kretsarna mellan inlopp och utlopp och även på antalet plattor.

Den maximala temperaturen bestäms av materialvalet och sättet att ansluta plattorna och värmeväxlarens kropp.

Genomströmningen ökar med antalet plattor när de är parallella kopplade, varje nytt par plåtar lägger till en ytterligare kanal för flödet av vätska.

Hydraulisk motstånds koefficient är viktigt vid beräkning av belastningen på värmesystemet, där valet av cirkulationspumpen beror på det, och det är också viktigt för andra värmekällor. Det beror på typ av korrugering av plattorna och storleken på kanalernas tvärsnitt och deras antal.

För de mest populära fallen, som till exempel varmvatten till ett privat hushåll, ett hus eller en lägenhet, tillverkas färdiga värmeväxlare med konstanta egenskaper.

beräkning

Valet av en lämplig värmeväxlare är svår att utföra, endast med sin effekt eller genomströmning ensam. Effektiviteten av varmvattenberedningen beror på kylmedlemsstatens tillstånd i den första kretsen och i det andra, på värmeväxlarens material och design, hastigheten och massdelen av kylmediet som passerar genom plattvärmeväxlaren per tidsenhet. Men självklart bör du först göra en beräkning, som låter dig komma till en viss kombination av kraft och prestanda för att välja lämplig modell.

Grunddata som krävs för beräkningen:

 • Typ av medium i båda kretsarna (vatten-vatten, oljevatten, ångvatten)
 • Kylvätsketemperatur i värmesystemet;
 • Den maximala tillåtna minskningen i kylmedlemstemperaturen efter att ha passerat genom värmeväxlaren;
 • Den ursprungliga temperaturen hos vattnet som används för varmvattenförsörjning;
 • Varmvatten temperatur krävs
 • Mål konsumtion av varmt vatten vid maximal konsumtion.

Dessutom är den specifika värmen hos vätskan i båda kretsarna inblandad i formlerna för beräkningen. För HWS används ett tabellvärde för den ursprungliga vattentemperaturen, oftare + 20 ° C, lika med 4,182 kJ / kg * K. För värmebäraren ska det specifika värmevärdet hittas separat om det innehåller frostskyddsmedel eller andra tillsatser för att förbättra dess egenskaper. På liknande sätt, för centraliserad uppvärmning, tas ett approximativt eller verkligt värde baserat på värmeanvändarens data.

Målförbrukningen bestäms av antalet användare för varmt vatten och antal enheter (kranar, diskmaskin och tvättmaskin, dusch) där den kommer att användas. Enligt kraven i SNiP 2.04.01-85 krävs följande värden för varmvattenförbrukning:

 • för diskbänken - 40 l / h;
 • badrum - 200 l / h;
 • dusch - 165 l / h.

Värdet för diskbänken multipliceras med antalet enheter i huset som kan användas parallellt och läggs till värdet för badet eller duschen, beroende på vad som används. För diskmaskinen och tvättmaskinen tas värdena från passet och instruktionerna och endast om de stöder användningen av varmt vatten.

Det andra basvärdet är värmeväxlarens effekt. Den beräknas utifrån det erhållna värdet av vätskans flödeshastighet och temperaturskillnaden mellan vattnet som kommer in i värmeväxlaren och utloppet.

där m är vattenflödet, ї är den specifika värmekapaciteten, Δt är skillnaden mellan vattentemperaturerna vid PTO-ingången och utloppet.

För att erhålla en massflödeshastighet av vatten multipliceras flödeshastigheten, uttryckt i l / h, med vattentätheten 1000 kg / m3.

Effektiviteten hos värmeväxlare uppskattas till 80-85%, och mycket beror på själva utrustningen, så det erhållna värdet ska delas upp med 0,8 (5).

Å andra sidan är begränsningen av effekten den beräkning som utförs på sidan av primärkretsen med kylvätskan, där vi med hjälp av skillnaden i tillåtna temperaturer för värmesystemet erhåller maximalt tillåtet effektintag. Slutresultatet blir en kompromiss mellan de två värden som erhållits.

Om det inte finns tillräckligt med strömintag för uppvärmning av den önskade mängden varmvatten, är det mer rimligt att använda två steg av uppvärmning och följaktligen två värmeväxlare. Effekt fördelas lika mycket mellan dem från den beräknade beräkningen. Ett steg utför förvärmning med hjälp av lågtemperaturvärme som värmekälla. Den andra yrkesutbildningen värmer äntligen upp vattnet på grund av varmvattenförsörjningen från uppvärmningen.

Strapping Scheme

Anslut värmeväxlaren till värmesystemet på flera sätt. Det enklaste alternativet med parallellkoppling och närvaron av en kontrollventil som arbetar från värmekroppen.

Avstängningskolvventiler vid alla värmeväxlarens anslutningar krävs för att kunna helt blockera vätskans tillträde och för att ge förutsättningar för demontering av utrustningen. Justering av effekten och följaktligen bör uppvärmningen av hetvattnet hanteras med en ventil som styrs av ett termiskt huvud. Ventilen är installerad på tillförselröret från värmen och temperaturgivaren på utgången av varmvattenkretsen.

Vid cyklisk organisation av varmvattenförsörjning med närvaro av en lagertank installeras en extra tee vid inloppet på den uppvärmda kretsen för att slå på kallt kranvatten och returflöde för varmvattenförsörjning. Undvik onödig ström i motsatt riktning i bränslet av varmt och kallt vatten kommer inte att ge en backventil.

Nackdelen med detta system är en kraftigt överskattad belastning på värmesystemet och ineffektiv uppvärmning av vatten i den andra kretsen med stor temperaturskillnad.

Tvåvärmeväxlaren med två steg är mycket mer produktiv och pålitlig.

1 - plattvärmeväxlare; 2 - Direkt temperaturregulator: 2,1 - ventil; 2,2 - termostatisk element; 3 - Varmcirkulationspump; 4 - varmvattenmätare; 5 - elektrisk kontakt tryckmätare (skydd mot "torr körning")

Tanken är att använda två värmeväxlare. I det första steget används värmesystemet på ena sidan och kallt vatten från vattenförsörjningssystemet å andra sidan. Detta ger en preliminär uppvärmning på ungefär 1/3 eller hälften av den temperatur som krävs, medan uppvärmningen av huset inte lider. Kretskortet slås på i serie med bypassen, där nålventilen är fixerad, med vilken värmebärarens volym regleras.

Den andra VET, den andra etappen, kopplad parallellt med värmesystemet, är å ena sidan tillförseln av varm värmebärare från pannan eller pannrummet och å andra sidan uppvärmdes varmtvattnet i första steget.

Det är inte nödvändigt att justera det första steget. Endast kulventiler installeras på alla fyra utlopp och en backventil på kallvattenförsörjningen.

Den andra etappen är identisk med parallellkopplingen, förutom att det uppvärmda vattnet redan är anslutet från det första steget i stället för kallt vatten.

Hur man knyter en gaspanna för uppvärmning av ett privat hus - en stegvis guide

För att säkerställa effektiv uppvärmning av bostäder är det nödvändigt att utföra gaspannan för uppvärmning av ett privat hus så kompetent som möjligt. Den består av flera element som ligger i en viss sekvens.

Anslutningstyper

Oberoende uppvärmning kan implementeras med hjälp av:

 1. Väggmonterad enkretspanna med elektronisk tändning, vilket ger tvångscirkulation i radiatorsystemet.
 2. Icke-flyktig vägg eller någon utomhusutrustning.
 3. Icke-flyktig panna som installeras i en öppen krets med naturlig cirkulation.
 4. Modifieringar av värmekontur för värmeisolerade golv. Här kännetecknas av en låg kylvätsketemperatur.
 5. Enkelkedja ansluten till varmvattenanläggningen. Vi talar om ett gaspanna värmesystem med en panna.
 6. Dubbelkretspannan ger uppvärmning och varmvattenförsörjning.
 7. När dhw-kretsen har recirkulerat vatten. På grund av den ständiga rörelsen av vatten i kretsen hålls heta handduksskenor anslutna till varmvattenet varmt. Det ger också en hög flödeshastighet av varmt vatten till blandarna.

Om varmvattenledningarna av betydande längd inte har recirkulation av vatten, måste det tappas kontinuerligt före uppvärmning. Förutom det kända besväret medför detta också ekonomiska förluster. Detsamma gäller för avloppsvattenförsörjning utan recirkulation. I detta fall uppstår upphettningen av handduksstänger uteslutande under vattenintag.

Trimpaket

Bandets sammansättning innefattar följande element:

 • Membran expansionstank. Konstruerad för att kompensera för hopp i volymen kylvätska under uppvärmning. Ett sådant behov uppstår i slutna värmesystem. Inuti tanken finns ett elastiskt membran som delar det i hälften. I en halv är luft eller kväve (i detta fall är tankväggarna inte utsatta för korrosion). När kylvätskans volym ökar, framkallar det gasens kompression: som ett resultat förblir det totala trycket i systemet nästan på samma nivå. Standardvolymen av expansionstanken - 10% av mängden kylvätska. För en grov beräkning används vanligen 15 l / kilowatt effekt av värmepannan.
 • Säkerhetsventil. Det utför utsläpp av överskott av kylvätska när trycket i kretsen stiger till farliga värden. Som ett resultat hålls rör och radiatorer från att bryta. Ett avloppsrör finns för att dränera vatten i avloppet. Om denna ventil arbetar regelbundet, indikerar detta bristen på rymd hos expansionstanken.
 • Luftventilation Vid uppkomst av trafikstockningar matas de ut utomhus i automatiskt läge. Vi talar om luftklyftor som bildas i systemet som ett resultat av kylvätsketillförsel. På grund av dem finns hydrauliska ljud och ytterligare hinder för normal cirkulation i läget för ett litet hydrauliskt tryck.
 • Tryckmätare. Styr arbetstrycket i kretsen. Det ersätts ibland av en termomanometer, som dessutom fixerar temperaturen. Skala av enheten ska märkas upp till 4 atmosfärer.
 • Öppna expansionstanken. Byter expansionsbehållare, luftventil och säkerhetsventil i öppen krets. I det här fallet står systemet inte över problemen med övertryck. För att ansluta tanken som är ansluten till atmosfären till varmvattensystemet används en kran: detta säkerställer att kretsen matas.
 • Indirekt värmepanna. Inuti denna värmeisolerade tank med en värmeväxlare är varmt vatten förberedt. Värme levereras av ett kylmedel som strömmar genom värmeväxlaren från värmesystemet. Detta element ingår i schemat för rörledningssystem med en enda kretsuppvärmningspanna.
 • Cirkulationspump. Tack vare honom, tvingad cirkulation av kylvätskan genom värmekretsen. När man väljer en lämplig pump, uppmärksammar de den nivå av tryck som skapas av dem och prestanda. Effektförbrukningen i moderna modeller regleras inom området 50-200 watt. På grund av detta kan kylvätskans hastighet ändras beroende på situationen.
 • Hydro Arrow. Flera värmekretsar kan bytas till denna tank med anslutningar. Dess uppgift är att kombinera matnings- och returledningar. Som ett resultat blir det möjligt att sammanföra system med olika temperaturer och hastigheter för kylvätskans rörelse, vilket utjämnar deras ömsesidiga inflytande.
 • Grovt filter. Inuti sedimenteringsbehållaren med ett filtreringsnät behålls stora partiklar i vattnet. Oftast talar vi om sand och skalan. Som ett resultat förhindras täppningen av de tunna rören i värmeväxlaren i gaspannan.
 • Två- och tre-pass termostatblandare. Tack vare dem är det möjligt att skapa återcirkulation av kylvätskan, vars temperatur är en storleksordning som är lägre än huvudkretsen. Ett termiskt huvud används för att styra blandningsventilen. Ventilen ändrar sin position som svar på temperaturen hos detekteringselementet.

rör

Med hjälp av rören pendlar gaspannan med värmesystemet och kylmediet späds i rätt riktning.

Om utformningen av ett autonomt värmesystem är korrekt, särskiljas dess parametrar med absolut stabilitet och styrbarhet:

 • Temperatur inuti konvektionskretsar (utrustade med radiatorer eller konvektorer). Bör inte vara mer än + 75-80 grader. Uppvärmning av varma golv överstiger inte + 25-35 grader.
 • Tryck. Tillåtna gränser: 1 -2,5 kgf / cm 2.

Om cirkulationspumpen misslyckas, stoppar termostaten nästan omedelbart brinnningen. Detta skyddar kylvätskan mot överhettning och kokning. Av denna anledning realiseras ofta omkoppling av pannan och fördelning av uppvärmningen av polymer- och metallpolymerrör, vilket sparar på förvärv av dyra metallprodukter.

 • För genomförande av seriella ledningsradiatorer och byte av pannan används oftast metallplaströr med pressbeslag. Ett annat vanligt alternativ - polypropenprodukter med aluminiumförstärkning.
 • Vid montering av gängade beslag för metallplast måste särskild försiktighet vidtas: om tätningsringarna är åtminstone något förskjutna, kommer en läckage att uppstå. En sådan olägenhet kan som regel förväntas redan efter flera värmekylningscykler.
 • För icke-förstärkt polypropen (eller glasfiberförstärkt) kännetecknas en mycket hög förlängningskoefficient. Att öka temperaturen med 50 grader provar förlängning av varje mätare av röret med ca 6,5 ​​respektive 3,1 mm. Det här alternativet är inte heller olämpligt.
 • För att organisera radiell layout eller golvvärme används även metallplaströr vid pressbeslag, rör av tvärbunden polyeten eller termomodifierad polyeten.

Olika uppvärmning av ett privat hus

I den enklaste varianten av pannanordningen är bandningen helt frånvarande. I överväldigande fallen består fabriksutrustning av pannor med elektronisk tändning av följande element: en pump, en expansionstank, en automatisk luftventil och en ventil (med en tryckinställning på 2,5 kgf / cm 2). Placeringen av alla knutar av bandningen är kroppen: som följd blir komplexet omvandlat till ett minikärlrum.

Som ytterligare element kan systemet utrustas med:

 • Genom filter. Dess installationsplats - inloppet. Som ett resultat är värmeväxlaren skyddad mot förorening genom att öka kretsens hydrauliska motstånd. Detta leder till en minskning av kylmedlets hastighet, och själva pumpen upplever ytterligare stress.
 • Kulventiler. De är monterade på in- och utmatningsställen. Detta gör det möjligt att demontera värmeväxlaren eller pannan, samtidigt som värmekretsen bibehålls.

Golvpannor med piezoelektriska

Piezoeldade pannor och golvutrustning hör inte till minikylare: vi talar om värmeanordningar som behöver yttre rörsystem.

Den innehåller:

 • Pump. För val av pumpprestanda används formeln Q = 0.86R / Dt (Q är kapaciteten i m 3 / h, R är värmeproduktionen hos pannan eller en separat krets, Dt är temperaturskillnaden mellan flöde och retur). För att konvektionsvärmesystemet med gaspannor ska fungera normalt måste temperaturskillnaden vara lika med 20 grader (+ 75-80 grader på tillförseln och + 55-60 på returledningen). En pannaffekt på 36 kW förutsätter närvaron av nästa rimliga minsta pumpprestanda - 0.86x36 / 20 = 1.548 m 3 / h.
 • Membran expansionstank.
 • Säkerhetsventil.
 • Automatisk luftventilation.
 • Tryckmätare.

Den optimala platsen för säkerhetsgruppen är pannans utlopp: det är här att temperatur- och tryckvärdena når sina maximala värden. Pumpen placeras framför pannan, i området med lägsta temperatur på kylvätskan (detta gör att du kan förlänga livslängden på pumphjulet och gummitätningarna avsevärt). Expansionsbehållaren kan monteras var som helst i systemet: Huvuddelen är att avståndet till pumphjulet ska vara högst två diametrar (om det är installerat framför pumpen).

Vid installation efter pumpen ökas detta avstånd till åtta diametrar. Detta avstånd är nödvändigt så att tryckstörningarna uppträder under pumpens funktion inte minskar tankmembranets livslängd. För att undvika kondens, är värmeväxlaren ofta utrustad med en extra liten cirkulationsslinga. Om returröret kyls, är tillsatsen av ett hetare kylvätska anordnat inuti det (det avlägsnas från tillförselledningen medelst en blandningsenhet).

Naturlig cirkulation

Tyngdkraftsystemet präglas av fullständigt energibeslut: arbetet ger atmosfärstryck. I stället för en skrymmande säkerhetsgrupp för att koppla en enkretspanna, räcker det med att ha en expansionstank. Det är lämpligt att installera en avlastare för tappning framför pannvärmeväxlaren: det här gör det möjligt att helt tömma vattnet i avloppssystemet eller dräneringsbrunnen. Vanligtvis uppstår ett sådant behov vid en lång avgång, eller när gasförsörjningen stannar. Som ett resultat skyddas systemet från avfrostning.

De enskilda komponenterna i systemet är placerade på följande sätt:

 1. Det rekommenderas att tanken överstiger alla andra element.
 2. Påfyllningen ligger strax efter att pannan är placerad i vertikal riktning (en liten vinkel är tillåten). På grund av den accelererade sektionen stiger det vatten som värms upp i värmeväxlaren till den övre fyllpunkten.
 3. Det är viktigt att observera en konstant förspänning när man fyller påfyllningen efter tanken. Som ett resultat kommer kylvattnet att återvända med gravitation: luftbubblor kommer att kunna gå ut i expansionstanken.
 4. Pannan måste sänkas så låg som möjligt. Det bästa stället att placera en värmare är en grop, bottenvåning eller källare. På grund av höjdskillnaden mellan värmeväxlaren och värmaren, säkerställs en korrekt nivå av hydraultryck, vilket säkerställer cirkulationen av vatten i kretsen.

Några funktioner i arrangemanget av tröghetsvärmesystemet:

 • För fyllnadsindikatorens inre diameter väljs från 32 mm. Om plast- eller metallplaströr används, är ytterdiametern 40 mm. På grund av det signifikanta tvärsnittet uppnås kompensation för det minsta hydrauliska huvudet, på vilket kylmediet rör sig.
 • Ett gravitationssystem inkluderar ibland en pump: det betyder dock inte att kretsen förlorar sin icke-flyktighet. I detta fall är pumpen inte monterad i påfyllningsgapet, men parallell med den. En bolltypsventil används för att ansluta de enskilda ramarna, vilket kännetecknas av en mycket liten flödesmotstånd. Ställ också in kulventilen. Vid pumpstopp överlappas förbikopplingen, vilket bevarar kretsens effektivitet med naturlig cirkulation.

Varm golv

Det finns flera alternativ för att ansluta dem.

Hydro Arrow

Denna nod innehåller båda konturerna:

 1. Den första använder rörelsen av kylvätska mellan hydraulnålen och värmeväxlaren på pannan.
 2. I den andra eller flera värmekretsar med olika värmevärden växlas till den.

Principerna för operationen är följande:

 • Den vertikala hydrauliska nålen låter dig välja kylvätska med olika temperaturer. Den övre sektionen blir varm och den nedkylta.
 • När man tar vatten från toppen av kranen är konvektionsuppvärmning tillåten. Det nedre paret används i det inre konturschemat.
 • Indikatorn på kylvätskans temperatur under kopplingsnivån på kretsens returledning vid anslutningspunkten för hydraulnålen och pannan kan falla betydligt.

återcirkulering

I parallellposition till huvudkonturen av radiatorvärme eller en liten kontur i området från pannan till den hydrauliska nålen utförs arrangemanget av lågtemperaturkonturen. Den har en bypass och en trevägs termostatventil. Tack vare pumpen cirkulerar vattnet ständigt inuti golvvärmerören.

För val av nya portioner varm kylvätska från matningsröret när temperaturen inuti returledningen används, används en trevägsblandare. Den kan bytas ut med en enkel termostatventil utrustad med en värmekänslig fjärrkontroll eller en elektrisk termoelement. Sensorns installationsplats är en nisch på retur golvet på ett uppvärmt golv. Ventilen aktiveras när kylvätskans temperatur minskar.

Seriell radiatoranslutning

Detta alternativ är möjligt om en kondensatorkanna används, eftersom drift av klassisk utrustning är svår vid returtemperaturer under +55 grader. Faktum är att en kylad värmeväxlare samlar kondensat på ytan. Sammansättningen av gasförbränningsprodukter innehåller tillsammans med vatten och koldioxid aggressiva syror. I det här fallet finns det ett verkligt hot om förstörelse av värmeväxlare av stål eller koppar.

Kondenspannor har en annan arbetsprincip. En särskild rostfri värmeväxlare (economizer) används för att samla förbränningsprodukterna. Som en följd av detta finns ytterligare värmeöverföring och en ökning av utrustningens effektivitet. På grund av detta är temperaturen på returröret på + 30-40 grader optimalt. Värmesystemet består av två seriekopplade kretsar - radiator och inre. Returledningen av den första är det andra matningsröret.

Enkretspannor med varmvattenförsörjning

För att tillhandahålla varmvattenförsörjning, tillsammans med säkerhetsgruppen, pumpen och expansionsbehållaren måste rören i enkretsgaspannan innehålla en indirekt uppvärmd panna. Uppvärmning av vatten i detta fall beror på kylvätskan från värmekretsen. Detta leder till utseendet på två cirkulationskretsar - stora (genom värmesystemet) och små (genom pannan). Var och en av dem har avstängningsventiler, vilket gör att de kan slås på separat. För att bryta matningen av matningen används en kedjekedjekrets med en krets, omedelbart efter vilken en bypass med en kran är monterad.

Plattvärmeväxlare för uppvärmning

Värmeväxlarens skal-och-rörkonstruktion, där medierna rör sig mot varandra genom rör placerade inuti den andra, blir gradvis en sak av det förflutna. Dessa skrymmande anordningar med stora dimensioner, även om de fungerade ganska effektivt, inte kunde skryta med en stor förbrukning av det uppvärmda mediet. De ersattes av nya enheter - höghastighetsplatta värmeväxlare. Deras enhet, handlingsprincip och tillämpning är bara tillägnad denna artikel.

Anordningen och principen för driften av plattvärmeväxlaren

Strukturellt är enheten fundamentalt annorlunda än sin för-och-rör-precursor. Ytan på utbytet av värmeenergi i det senare ökades genom att öka spolens längd, följaktligen apparatens stora dimensioner. I den nya värmeväxlaren uppnås detta genom att öka antalet plattor i samma område.

Med samma effekt är den tre gånger mindre än skal-och-röret, medan den kan ge en stor flödeshastighet för det uppvärmda mediet, till exempel vatten för behoven hos varmvattenförsörjningen. Därför enhetens hastighetens andra namn. Diagrammet nedan visar plattvärmeväxlarenheten:

1, 11 - Anslutnings- och returanslutningar för anslutning av värmedium (kylmedel); 2, 12 - inlopp och utlopp i det uppvärmda mediet; 3-fasad fast platta; 4, 14 - öppningar för en kanal av värmebäraren; 5 - liten tätningspackning i form av en ring; 6 - värmeväxlingsplatta; 7 - övre guide; 8 - bakre rörliga plattan; 9 - bakre stöd; 10 - hårnål; 13 - En stor packning längs plattans kontur. 15 - nedre guide.

Diagrammet visar en plattvärmeväxlare för uppvärmning av den enklaste konstruktionen med munstycken på motsatta sidor av enheten. Mellan de två plattorna monterade på två styrningar är ett visst antal plattor klämda med en gummitätning mellan dem. På varje platta, för att öka utbytesytan, utfördes en reliefkorrugering, såsom visas på bilden:

Anslutningsrören kan också placeras på ena sidan av anordningen på framplattan, vilket inte påverkar plåtvärmeväxlarens arbetsprincip. Det ligger i det faktum att utrymmet mellan varje på varandra följande plattor fylls alternerande med värmebärare, sedan uppvärmt medium. Fyllningssekvensen säkerställs genom packningarnas form, i en sektion öppnar de vägen till flödet av kylvätska, i den andra - kylflänsen.

Under arbetet i varje sektion, förutom första och sista, sker en intensiv värmeväxling genom plåtarna från båda sidor omedelbart. Båda medierna strömmar genom sina sektioner mot varandra, värmen matas uppifrån och går ut genom det nedre munstycket och den uppvärmda enheten går tvärtom. Hur det fungerar, visar ett funktionsschema över plattvärmeväxlaren:

Tekniska specifikationer

Plåtar och packningar kan vara gjorda av olika material, deras val beror på enhetens syfte, eftersom tillämpningsområdet för sådana värmeväxlare är mycket brett. Vi betraktar värme- och varmvattenanläggningar, där de fungerar som värmekraftutrustning. För denna sfär är plattorna av rostfritt stål, och packningarna är gjorda av NBR eller EPDM gummi. I det första fallet kan en värmeväxlare av rostfritt stål arbeta med vatten uppvärmd till en maximal temperatur av 110 ºі, i det andra - upp till 170 ºі.

För referens. Dessa värmeväxlare används för olika tekniska processer, när syror, alkalier, oljor och andra medier strömmar genom dem. Därefter är plattorna gjorda av titan, nickel och olika legeringar, och packningar är gjorda av fluorberubber, asbest och andra material.

Beräkning och val av värmeväxlare utförs med hjälp av specialiserad programvara för sådana parametrar:

 • värmevätskans erforderliga temperatur;
 • inledande temperatur hos värmebäraren;
 • krävs flödeshastighet för det uppvärmda mediet;
 • kylvätskeflöde.

Obs. Som ett uppvärmningsmedel som strömmar genom en plattvärmeväxlare för varmt vatten kan man agera vatten med en temperatur av 95 eller 115 ºі eller ånga uppvärmd till 180 ºі. Det beror på typen av pannutrustning. Antalet och storleken på plattorna väljs så att vid utloppet få vatten med en maximal temperatur av högst 70 ºС.

Det måste sägas att fördelarna med plattvärmeväxlare inte bara är i sin blygsamma storlek och förmåga att ge hög konsumtion. Faktum är att utbudet av utvalda utbytesområden och kostnader för de övervägda enheterna är extremt bred. De minsta av dem har en yta på mindre än 1 m2 och är konstruerade för ett flöde av 0,2 m3 vätska i 1 timme och den största - 2000 m2 med en förbrukning på mer än 3 600 m3 / h. Tabellen nedan presenterar de tekniska egenskaperna som visar användningen av plattvärmeväxlare av det kända varumärket ALFA LAVAL:

Enligt utförandet av värmeväxlingsenheter är följande typer:

 • hopfällbar: det vanligaste alternativet som gör att du snabbt och noggrant kan utföra reparationer och underhåll av höghastighetsvärmeväxlare;
 • lödda eller svetsade: Sådana anordningar har inte gummipackningar, där plattorna är stift sammanlänkade och placerade i ett stycke.

Obs. Det är lödda värmeväxlare som många hantverkare använder för ett privat hus, anpassar dem för uppvärmning eller kylvatten.

Värmeväxlare bindande

Installationen av sådan värmekraftutrustning är som regel anordnad i enskilda pannhus av bostadshus eller industriföretag, liksom i värmepunkter för centraliserade värmeförsörjningssystem. Målet är att få vatten till behoven hos hett vatten med en temperatur på upp till 70 ºі eller en värmebärare upp till 95 ºі med hjälp av ånga och högtemperaturpannor.

På grund av den lilla storleken och vikten på värmeväxlarens installation är det ganska enkelt, även om det är kraftfulla enheter och kräver grunden för enheten. I vilket fall som helst är fundamentbultarna gjutna, med vilka anordningen är ordentligt fastsatt i sin plats. Kylvätskan levereras alltid till övre munstycket och returröret är anslutet till fästet som är placerat under det. Tillförseln av uppvärmt vatten är tvärtom anslutet till det nedre grenröret och dess utgång - till den övre. Det enklaste systemet för att fästa en plattvärmeväxlare visas nedan:

I kylmedelsförsörjningskretsen finns det nödvändigtvis en cirkulationspump installerad på tillförselröret. I enlighet med reglerna, förutom arbetspumpen, installeras en säkerhetskopia av samma kapacitet parallellt. Om det finns en bakåtriktad cirkulationslinje i kopparröret, följer anslutningsdiagrammet följande form:

Det använder värmen av vatten som går genom en varmvattenförsörjningssystems slutna krets, det blandas med kallt vatten från vattenförsörjningssystemet och först då kommer blandningen in i värmeväxlaren. Utloppstemperaturen styrs av en elektronisk enhet som styr ventilen på kylmedelsförsörjningsledningen. Tja, det sista systemet - ett tvåstegs, vilket möjliggör användningen av värmeenergi i värmesystemets returledning:

Schemat gör att du kan spara betydligt genom att ta bort överskottsbelastningen från pannorna och använda den tillgängliga värmen till maximalt. Det bör noteras att filter i alla system vid ingången till höghastighetsvärmeväxlaren är installerade. Pålitlig och hållbar drift av enheten beror på den.

slutsats

Som en övning visar en modern plattvärmeväxlare fortfarande något underlägsen det gamla skal-och-röret ett efter ett kriterium. Genom att utfärda en hög flödeshastighet, höjer höghastighetsenheterna något under uppvärmning av den utgående vätskan, upptäcks denna brist av experter under drift. Därför är det vanligt att göra en liten marginal när du väljer plåtens antal och yta.

Anslutningsdiagram - Företagsvärme Engineering Izhevsk

Kopplingsscheman

Vi har försökt presentera i denna sektion allmän information avsedd främst för designers. Vilka är anslutningsdiagrammen för värmeväxlare, deras fördelar och nackdelar, hur man kombinerar de två stegen i ett monoblock, rörledningarna och några andra problem i detta avsnitt. Skicka dina förslag och förslag till att förbättra artikeln här.

Så vi kommer att överväga de huvudsakliga systemen för att ansluta värmeväxlare till värmenät. Du kan också få lite information från artikeln i nedladdningsdelen.

Det finns tre grundläggande anslutningssystem:

Tänk på varje schema separat:

1. parallellt Obligatorisk installation av en temperaturregulator.

Anslutning av varmvattenvärmeväxlaren i parallellkrets (med cirkulation)

+ det enklaste och billigaste systemet

+ tar upp lite utrymme;

- inte ett ekonomiskt system (det finns ingen kallvattenuppvärmning);

Placeringen av rören på värmeväxlaren, se avsnittet Monteringsscheman.

1 - plattvärmeväxlare;

2 - Direkt temperaturregulator:

2,2 - termostatisk element;

3 - Varmcirkulationspump;

4 - varmvattenmätare;

5 - elektrisk kontakt tryckmätare (skydd mot "torr körning")

2. Blandad i två steg. Obligatorisk installation av en temperaturregulator.

Anslutning av en värmeväxlare enligt ett tvåstegs blandat system

+ ekonomiskt system, eftersom värme av returvatten används efter värmesystemet i värmeväxlaren i det första steget;

- nästan 2 gånger dyrare än parallell;

- specificitet vid valet av värmeväxlare;

Placeringen av rören på värmeväxlaren, se avsnittet Monteringsscheman.

1 - plattvärmeväxlare;

2 - Direkt temperaturregulator:

2,2 - termostatisk element;

3 - Varmcirkulationspump;

4 - varmvattenmätare;

5 - elektrisk kontakt tryckmätare (skydd mot "torr körning")

För att minska kostnaden för detta system är det möjligt att använda en värmeväxlare - ett monoblock som kombinerar 1 och 2 steg:

Anslutning av en värmeväxlare i en tvåstegs blandad krets (monoblock)

+ ekonomiskt system, eftersom värme av returvatten används efter värmesystemet i värmeväxlaren i det första steget;

+ tar upp lite utrymme;

- Något dyrare än parallell men betydligt billigare (1: a + 2st);

- specificitet vid valet av värmeväxlare;

Placeringen av rören på värmeväxlaren, se avsnittet Monteringsscheman.

1 - plattvärmeväxlare;

2 - Direkt temperaturregulator:

2,2 - termostatisk element;

3 - Varmcirkulationspump;

4 - varmvattenmätare;

5 - elektrisk kontakt tryckmätare (skydd mot "torr körning")

3. Tvåstegsföljd. Obligatorisk installation av en temperaturregulator.

Anslutning av en värmeväxlare i två stegs sekventiell ordning

+ ekonomiskt system, eftersom värme av returvatten används efter värmesystemet i värmeväxlaren i det första steget;

- nästan 2 gånger dyrare än parallell;

- specificitet vid valet av värmeväxlare;

Placeringen av rören på värmeväxlaren, se avsnittet Monteringsscheman.

1 - plattvärmeväxlare;

2 - Direkt temperaturregulator:

2,2 - termostatisk element;

3 - Varmcirkulationspump;

4 - varmvattenmätare;

5 - elektrisk kontakt tryckmätare (skydd mot "torr körning")

För att minska kostnaden för detta system är det också möjligt att använda en värmeväxlare - monoblock:

Anslutning av en värmeväxlare i ett tvåstegsföljdschema (monoblock)

+ ekonomiskt system, eftersom värme av returvatten används efter värmesystemet i värmeväxlaren i det första steget;

+ tar upp lite utrymme;

- något dyrare än parallell men betydligt billigare (1: a + 2st);

- specificitet vid valet av värmeväxlare;

Placeringen av rören på värmeväxlaren, se avsnittet Monteringsscheman.

1 - plattvärmeväxlare;

2 - Direkt temperaturregulator:

2,2 - termostatisk element;

3 - Varmcirkulationspump;

4 - varmvattenmätare;

5 - elektrisk kontakt tryckmätare (skydd mot "torr körning")

Värmeväxlare anslutning, rörledningar

Värmeväxlarens anslutning kan utföras i tre olika system: parallell, tvåstegsblandad och sekventiell. Den specifika anslutningsmetoden bör väljas med hänsyn till maxvärmeflödena på varmtvatten (Qh max) och uppvärmning (Qo max).

Om - en parallell krets väljs.

Med - tvåstegsplan.

För närvarande regleras kopplingsschemat för plattvärmeväxlaren enligt reglerna för joint venture 41-101-95 "Design av värmepunkter"

Nu kommer vi att överväga alla 3 installationsmetoder mer detaljerat.

Schematiskt diagram över en oberoende enstegs parallell varmvattenförsörjning

Fördelar med parallellkoppling av värmeväxlaren: gör att du kan spara användbart utrymme i rummet och är mycket enkelt att genomföra.

Nackdelar: det finns ingen kallvattenuppvärmning.

Mycket lätt att implementera och relativt billigt. Det gör att du kan spara användbart besök utrymme, men samtidigt är olönsam när det gäller kylvätska flöde. Dessutom måste rörledningen med denna anslutning ha ökad diameter.

Tvåstegs blandat schema

Precis som i parallell kräver det obligatorisk installation av en temperaturregulator och används oftast vid anslutning av offentliga byggnader.

Konventionerna på ritningen är desamma som konventionerna på parallellkretsen.

Fördelar: värmen på returvattnet spenderas vid uppvärmning av ingångsströmmen, vilket sparar upp till 40% av kylvätskan.

Nackdel: hög kostnad på grund av anslutningen av två värmeväxlare för beredning av varmt vatten.

I jämförelse med ovanstående schema bidrar det till att minska kylvätskeflödet (ungefär 20-40%), men det har också flera nackdelar:

 • behöver ett professionellt och mycket noggrant urval av utrustning;
 • 2 värmeväxlare kommer att krävas för genomförandet, vilket kommer att öka budgeten,
 • Med denna anslutning påverkar varmtvatten och värmesystemet starkt varandra.

Tvåstegs sekventiell krets

Principen för driften av ett sådant system: förgrening av det inkommande flödet till två, varav en passerar genom flödesregulatorn och den andra genom värmaren. Därefter blandas båda flödena och matas in i värmesystemet.

Fördel: i jämförelse med det blandade systemet gör en sådan anslutning av värmeväxlaren det möjligt att effektivt utnyttja kylvätskan och utjämna den dagliga termiska belastningen på nätverket (ideal för installation i nätverk med flera abonnentingångar). Besparingarna på kylvätskan når 60%, jämfört med det parallella systemet och 25% - med en blandad.

Nackdel: det är omöjligt att helt automatisera värmepunktet.

Låter köldmedieförbrukningen minska med 60% jämfört med parallellkopplingen och med 25% med den blandade. Trots detta används den väldigt sällan. Och anledningen till detta:

 • starkt gemensamt inflytande av varmvattenförsörjning och uppvärmning;
 • Möjligheten att överhettas av vatten i värmenätet, vilket minskar dess livslängd.
 • genomförandet kommer att kräva ännu mer mycket exakta och komplexa beräkningar än när de är kopplade till ett blandat schema;
 • komplexitet och ibland omöjliga att automatisera processer.

Varmvattenvärmeväxlare, varmvattenförsörjning

Du kan ringa oss:

Företagets specialister svarar gärna på dina frågor, beräknar kostnaden för tjänster och förbereder ett individuellt kommersiellt erbjudande till dig.

Organisationen av varmt vatten är ett av de grundläggande förutsättningarna för ett bekvämt liv. Det finns många olika installationer och system för uppvärmning av vatten i det inhemska varmvattennätet, men en av de mest effektiva och ekonomiska är metoden att värma vatten från värmenätverket.

Värmeväxlaren för varmt vatten väljs individuellt, baserat på ägarnas önskemål och värmeutrustningens egenskaper. Korrekt beräkning och kompetent installation av systemet gör att du kan glömma avbrott i varmt vatten.

Användning av plattvärmeväxlare för varmt vatten

Värmevatten från värmenätet är fullt motiverat ur en ekonomisk synvinkel - till skillnad från de klassiska vattenvärmekedjorna som använder gas eller el, arbetar värmeväxlaren uteslutande för värmesystemet. Som ett resultat är den slutliga kostnaden för varje liter varmvatten för husägaren mycket lägre.

En plattvärmeväxlare för varmt vatten använder värmeenergi från värmenätverket för att värma vanligt kranvatten. Uppvärmning från värmeväxlarens plattor, varmt vatten strömmar till punkterna för vattenpumpning - kranar, kranar, dusch i badrummet etc.

Det är viktigt att ta hänsyn till att värmeöverföringsvattnet och det uppvärmda vattnet inte på något sätt står i kontakt med värmeväxlaren: de två medierna separeras av plattor på värmeväxlaren genom vilken värmeväxling sker.

Det är omöjligt att direkt använda vatten från värmesystemet för inhemska behov - det är irrationellt och ofta till och med skadligt:

 • Processen för vattenbehandling för pannutrustning är ett ganska komplicerat och dyrt förfarande.
 • Kemiska mjukmedel som negativt påverkar hälsan används ofta för att mjukna vatten.
 • Under åren ackumuleras en stor mängd skadliga insättningar i värmepanna.

Emellertid förbjöd indirekt ingen användning av vatten från värmesystemet - Varmvärmeväxlaren har en tillräckligt hög effektivitet och uppfyller fullt ut ditt behov av varmt vatten.

Typer av värmeväxlare för varmvattenanläggningar

Bland de många typerna av olika värmeväxlare i hushållsförhållanden används endast två - tallrik och skal-och-rör. De senare har praktiskt taget försvunnit från marknaden på grund av stor storlek och låg effektivitet.

Plattvärmeväxlaren är en serie korrugerade plattor på en styv säng. Alla tallrikar är identiska i storlek och design, men följer i spegelbilden till varandra och separeras av speciella packningar - gummi och stål. Som en följd av en strikt växling mellan de parade plattorna bildas hålrum, som är fyllda med en värmebärare eller en uppvärmd vätska - blandning av mediet är helt uteslutet. Genom ledningskanalerna rör sig två vätskor mot varandra, fyller i varje andra hålrum, och utmed ledarna lämnar man värmeväxlaren, vilket ger / tar emot termisk energi.

Ju högre antal eller storlek på plattorna i värmeväxlaren - desto större är området för användbar värmeväxling och ju högre värmeväxlarens prestanda. Många modeller har tillräckligt med utrymme på styrstrålen mellan sängen och den låsande (extrema) plattan för att installera flera plattor av samma storlek. I detta fall installeras ytterligare plåtar i par, annars behöver du ändra riktningen för "inmatning" på låsplattan.

Plattvärmeväxlarens schema och princip för driften

Alla plattvärmeväxlare kan delas in i:

 • Fällbar (består av enskilda plattor)
 • Loddare (förseglat hus, ej hopfällbart)

Fördelen med hopfällbara värmeväxlare är att de kan förbättras (lägga till eller ta bort plattor) - den här funktionen finns inte i lödda modeller. I områden med kranvatten av dålig kvalitet kan sådana värmeväxlare demonteras och rengöras av skräp och sediment manuellt.

Lödda lamellära värmeväxlare är mer populära - på grund av brist på klämdesign har de mer kompakta dimensioner än vikningsmodellen med liknande prestanda. MSK-Kholod Company väljer och säljer lödda plattvärmeväxlare av ledande varumärken i världen - Alfa Laval, SWEP, Danfoss, ONDA, KAORI, GEA, WTT, Kelvion (Kelvion Mashimpex), Ridan. Med oss ​​kan du köpa en värmeväxlare för varmt vatten av någon kapacitet för ett privat hus och lägenhet.

Fördelen med lödda värmeväxlare i jämförelse med hopfällbar

 • Små mått och vikt
 • Striktare kvalitetskontroll
 • Lång livslängd
 • Motstånd mot höga tryck och temperaturer

Löddvärmeväxlare rengörs utan demonteringsmetod. Om den termiska prestandan efter en viss driftstid började minska, hälls en lösning av ett reagens som avlägsnar alla insättningar i apparaten i flera timmar. Avbrott i driften av utrustningen kommer inte att vara mer än 2-3 timmar.

Anslutningsdiagram över varmvattenvärmeväxlaren

Vatten-till-vatten värmeväxlare har flera anslutningsalternativ. Den primära kretsen är alltid ansluten till värmesystemets distributionsrör (urban eller privat) och sekundär - till vattenförsörjningsrör. Beroende på konstruktionslösningen kan du använda en parallell enstegs varmvattenberedning (standard), ett tvåstegs blandat eller tvåstegs sekventiellt varmvattenschema.

Anslutningsplanen bestäms i enlighet med standarderna för "Design av värmepunkter" SP41-101-95. I det fall då förhållandet mellan det maximala värmeflödet på HWS och det maximala värmeflödet för uppvärmning (QGVSmax / QTEPLmax) bestäms inom gränserna ≤0,2 och ≥1, antas ett enstegsanslutningsschema som bas, om förhållandet bestäms inom 0,2

standard

Parallell ledningar anses vara det enklaste och mest ekonomiska att implementera. Värmeväxlaren är installerad i serie med avseende på reglerventilerna (avstängningsventil) och parallellt med värmesystemet. För att uppnå hög värmeöverföringssystem kräver ett stort flöde av kylvätska.

Två-steg

Vid användning av ett värmeväxlarens tvåstegsanslutningssystem utförs uppvärmning av vatten för varmt vatten antingen i två oberoende enheter eller i en monoblockinstallation. Oavsett nätverkskonfigurationen blir installationsprogrammet mycket mer komplicerat, men systemets effektivitet ökar signifikant och kylvätskeflödet minskar (upp till 40%).

Vattenberedning utförs i två steg: den första använder värmeenergin i returflödet, vilket värmer vattnet till ca 40 ° C. Vid det andra steget värms vattnet till ett nominellt värde på 60 ° C.

Det tvåstegiga blandanslutningssystemet är som följer:

Tvåstegs serieanslutningsschema:

Ett sekventiellt anslutningsschema kan implementeras i en enskild varmvattenvärmeväxlare. Denna typ av värmeväxlare är mer komplex än standardanordningen och dess kostnad är högre.

Beräkning av värmeväxlare för varmt vatten

Vid beräkningen av värmeväxlaren beaktas följande parametrar:

 • Antal hyresgäster (användare)
 • Standard daglig vattenförbrukning per konsument
 • Maximal kylvätsketemperatur under intresseperioden
 • Kranvattnets temperatur under den angivna perioden
 • Tillåten värmeförlust (reglerande - upp till 5%)
 • Antal vattenintagspunkter (kranar, dusch, blandare)
 • Utrustningens läge (konstant / periodisk)

Värmeväxlarens prestanda i stadshus (anslutning till det kommunala värmesystemet) beräknas ofta exklusivt från vinterperioden. Vid denna tidpunkt når kylvätskans temperatur 120/80 ° C. Under våren och hösten kan indikatorerna dock falla till 70/40 ° C, medan vattentemperaturen i vattenförsörjningssystemet förblir kritiskt låg. Därför utförs beräkningen av värmeväxlaren parallellt för vinter- och vårhöstperioderna, men ingen kan garantera att beräkningarna blir 100% korrekta - bostads- och kommunala tjänster är ofta "försummade" med allmänt accepterade standarder för kundservice.

I den privata sektorn, när du installerar en värmeväxlare till ditt eget värmesystem, är beräkningen ett steg högre: du är alltid säker på hur du använder din panna och du kan ange kylvätskans exakta temperatur.

Våra experter hjälper dig att utföra rätt beräkning av värmeväxlaren för varmvattenförsörjning och välja den lämpligaste modellen. Beräkningen är gratis och tar inte mer än 20 minuter - ange dina uppgifter och vi skickar resultatet.

Top